Spillemidler og nærmiljøanlegg

Ramplines lekeapparater og balanseparker er spillemiddelberettiget. Et prosjekt (nærmiljøanlegg) kan få opptil 50 prosent av godkjent kostnad dekket av spillemidler.

Se også aktivitet for Nabolag og velforeninger

Vi vil ha et nærmiljøanlegg – hva gjør vi?

I Rampline hjelper vi våre kunder med planlegging og utførelse av nærmiljøanlegg. Nedenfor finner du nøkkelelementer i planprosessen på veien mot et nytt anlegg. Har du spørsmål om priser, praktisk gjennomføring av nærmiljøanlegg osv – ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet. Denne typen anlegg er uteområder som skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.

Kommuner, fylkeskommuner og idrettslag organisert i NIF kan søke om tildeling av spillemidler. Sammenslutninger som for eksempel velforeninger og borettslag kan søke midler til nærmiljøanlegg.

Andre må søke kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning som søker for å være berettiget til å søke om spillemidler.

Et nærmiljøanlegg kan søke om tilskudd opptil 50 prosent av godkjent kostnad.

Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 600 000, noe som betyr at maksimalt tilskudd per anlegg er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).

Se også «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet-2017» oppdatert november 2017

Send inn søknad om anlegg for idrett og fysisk aktivitet (lenke til anleggsregisteret.no)

Opprett kontakt med den avdelingen i kommunen som behandler saker om idrettsanlegg.
Finansieringen av anlegget avhenger av en rekke faktorer som må være avklart med kommunen på forhånd. Kommunen kan veilede i forskjellige søknadsprosesser og informere om gjeldene frister.

  • Gi anlegget en idrettsfunksjonell godkjenning (dette må ikke forveksles med kommunal byggesaksbehandling)
  • Registrere anlegget i anleggsregisteret
  • Innarbeide anlegget i kommunal plan
  • Stille garanti hvis anleggets kostnad overstiger 3 millioner

Du må dokumentere eiendomsrett/bruksrett til grunnen der det skal bygges eller rehabiliteres et anlegg på

Leier/fester man grunnen av en privat grunneier, skal avtale om bruksrett være tinglyst.
Avtalen må være på minimum 20 år for nærmiljøanlegg.

Bygger man på kommunal grunn, trenger man en undertegnet avtale på minimum 20 år for nærmiljøanlegg. Avtalen trenger ikke å tinglyses.

Lag en driftsplan som redegjør for planlagt drift og bruk av anlegget. Her skal det gå frem en plan for forvaltning og bruk. Ansvarlig for anlegget, planlagt brukssesong og brukstimer skal fremgå her. Driftsplanen skal vise til et driftsbudsjett for anlegget, og for større anlegg skal det også lages en vedlikeholdsplan. Driftsplanen må vise at det ligger en god vurdering av drift og bruk for anlegget, slik at anlegget har en sunn drift for idrettsbruk.

Lag et budsjett hvor kostnader og måten man finansierer disse fremkommer.

Finansieringsmulighetene som følger er de mest vanlige:

  • Spillemidler
  • Sponsormidler/Gaver
  • Egenkapital/Lån
  • Kommunal støtte/overføring
  • Mva-kompensasjon
  • Dugnadsinnsats

Last ned regnskaps-og-driftsmal for anlegg for idrett og fysisk aktivitet (lenke til mal fra anleggsregisteret.no)

Alle lag/organisasjoner som oppfyller vilkårene for spillemidler er også godkjente søkere på ordningen for momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Denne ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og er rammestyrt. Dvs at hvis det blir innvilget mer midler enn det er tilgjengelig i ordningen, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle. (I 2016 fikk søkere utbetalt 99,8% av søknadssummene)

Søknadskjema for momskompensasjon for idrettsanlegg (lenke til lottstift.no)

/ MERK / Hvis Kommuner eller fylkeskommuner står som byggherre på nærmiljøanlegget vil mva-kompensasjonsordningen være overflødig da kommunen får sin mva automatisk refundert.

Lek og trening for alle i nærmiljøet!

Med Ramplines balanseparker får man et flott og solid anlegg som tilrettelegger for lek og trening for alle aldergrupper. Dette er arenaer hvor barn og unge kan lære nye ferdigheter, oppleve mestring, leke og trene over mange år.

Vi tegner det komplette anlegget

Kontakt oss og vi hjelper deg med planlegging og utførelse.

Universell utforming

Rampline legger vekt på at alle skal kunne finne sin mulighet for å leke og trene på våre apparater. Les mer om vår tilnærming til universell utforming her