Rampline og bærekraften

Vi deltar i dugnaden for å nå FNs bærekraftsmål

Vi i Rampline ønsker være med på arbeidet for en bedre verden, og vi støtter FNs 17 bærekraftsmål. Men det er spesielt 5 av dem vi har gjort til ledestjerner i vårt arbeid.

Hvis FNs arbeid mot fattigdom, ulikhet og klimaendringer skal bære frukter må vi alle støtte opp om visjonen for en bærekraftig utvikling. Det betyr blant annet at vi i Rampline skal fortsette å utvikle gode og gjennomtenkte produkter som beriker livet til flest mulig, på en måte som resulterer i minst mulig miljømessig fotavtrykk.

Nedenfor ser du noen av de bærekraftsmålene vi synes er mest sentrale for det vi driver med. Men den det innebærer selvsagt ikke at vi ikke også tar hensyn til de andre bærekraftsmålene, og vi vurderer fortløpende hvilke konkrete tiltak som kan sikre at vi bidrar mest mulig.

 

[Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder]

MORSOM TRENING – Vi utvikler aktivitetsparker som stimulerer, utfordrer og gir fysisk trening på en lystbetont måte. For alle, på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå.

En Rampline balansepark er konstruert med lav adkomst til apparatene og med underlag og utforming slik at det er enkelt å bevege seg rundt på bakken, enten du har nedsatt funksjonsevne eller er den som følger med for å gi en hjelpende hånd.

[Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle]

MOTORIKK OG KOGNITIV UTVIKLING – Dessverre ser vi at mange av dagens barn har en dårligere motorikk enn for et par generasjoner siden. Samtidig forteller forskningen hvor stor betydning koordinasjon og balanse faktisk har – også for læring og kognitiv utvikling.

For at alle barn skal få oppleve mestring og kunne realisere sitt potensiale både fysisk og intellektuelt, mener vi de bør ha tilgang til apparater spesielt designet for å utfordre nettopp balanse og koordinasjon.

 

[Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige]

MØTEPLASSER OG BEVEGELSE – Byrommet er en viktig arena for å spleise sammen ulike grupper i samfunnet. Det unike med en balansepark fra Rampline er at det danner en uhøytidelig møteplass for ulike aldre, kjønn og kulturbakgrunn.

På en balanseline er vi alle like!  Slik ønsker vi å være én av mange gode krefter som bidrar til samholdet og trivsel i samfunnet vårt.

 

[Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre]

RESSURSBRUK – Vi designer kun produkter av høy kvalitet med lang levetid og stor bruksverdi. Hvis de likevel får skader eller utsettes for hærverk, kan alle deler enkelt kunne skiftes.

Våre balanseparker brukes intensivt – av mange. Og de tåler det. Det er god ressursbruk, og derfor et bærekraftig valg.

[Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold]

MILJØPÅVIRKNING – Stålet vi benytter er til 20% resirkulert, fra verdens mest miljøvennelige stålfremstilling her i Norden. Pulverlakkeringen er i tråd med svanemerkede krav.

Vårt produkt Rampball® har en kjerne av resirkulert gummi der uønskede stoffer er fjernet i gjenvinningsprosessen, og vår naturgummi er fri for nitrosaminer.

Vi er bevisste på valg av materialer og produksjonsmetoder for minst mulig miljøpåvirkning, og vi har fokus på å stadig forbedre oss.