Spillemidler til nærmiljøanlegg

Skrevet av
Kolbjørn Setvik
Konsulent i team Rampline

Ønsker dere å få til et nærmiljøanlegg og søke spillemidler? Vi i team Rampline hjelper våre kunder med planlegging og utførelse av nærmiljøanlegg. Har du spørsmål om priser eller praktisk gjennomføring av nærmiljøanlegg – ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Spillemiddelordningen har noen viktige kriterier som er smart å sette seg inn i før man setter i gang prosessen. Det viktigste et prosjekt trenger er noen ildsjeler som setter i gang - da er det mye som er mulig å få til!

Hvordan starte prosessen for å bygge et nærmiljøanlegg med spillemidler? Vi har samlet opp nøkkelelementer i planprosessen og de vanligste spørsmålene som dukker opp på veien mot et nytt anlegg.

Vi ønsker å søke spillemidler til et nærmiljøanlegg – hvor starter vi?

Tenk gjennom hvem som er den viktigste målgruppen for aktivitetsanlegget, om plasseringen av nærmiljøanlegget er god - om det ev finnes alternativer, ha en idémyldring for hvilke organisasjoner og virksomheter som kan bidra i finansieringen og hvem som kan bidra i dugnadsarbeidet. Husk at før man kan søke om spillemideler må man ha en plan for fullfinansiering - altså et utkast for hvordan man skal dekke kostnadene som kommer utenom et eventuelt tilskudd/spillemidler.

Hva er et nærmiljøanlegg?

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet. Denne typen anlegg er uteområder som skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.

Hvilke type anlegg eller apparater er berettiget spillemidler?

Konvensjonelle lekeapparater kommer ikke inn under spillemiddelordningen. Derimot er apparater for fysisk aktivitet og egenorganisert trening spillemiddelberettiget. Ramplines apparater og balanseparker er godkjent for dette.

Hvem kan søke om spillemidler til nærmiljøanlegg?

Kommuner, fylkeskommuner og idrettslag organisert i NIF kan søke om tildeling av spillemidler. Sammenslutninger som for eksempel velforeninger og borettslag kan også søke midler til nærmiljøanlegg.

Andre må søke kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning for å være berettiget til å søke om spillemidler.

Hvor mye penger kan man få tildelt?

Et nærmiljøanlegg kan søke om tilskudd opptil 50 prosent av godkjent kostnad.

Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 600 000, noe som betyr at maksimalt tilskudd per anlegg er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).

Viktige lenker

Hvordan går man frem?

 1. Opprett kontakt med den avdelingen i kommunen som behandler saker om idrettsanlegg.
  Finansieringen av anlegget avhenger av en rekke faktorer som må være avklart med kommunen på forhånd. Kommunen kan veilede i forskjellige søknadsprosesser og informere om gjeldene frister.
 2. Kommunen må innarbeide anlegget i kommunal plan.
 3. Du må dokumentere eiendomsrett/bruksrett til grunnen der det skal bygges eller rehabiliteres et anlegg på.
 4. Leier/fester man grunnen av en privat grunneier, skal avtale om bruksrett være tinglyst. Avtalen må være på minimum 20 år for nærmiljøanlegg.
 5. Bygger man på kommunal grunn trenger man en undertegnet avtale på minimum 20 år for nærmiljøanlegg. Avtalen trenger ikke å tinglyses.

Hvordan planlegge og finansiere nærmiljøanlegget?

Lag en driftsplan som redegjør for planlagt drift og bruk av anlegget. Her skal det gå frem en plan for forvaltning og bruk. Ansvarlig for anlegget, planlagt brukssesong og brukstimer skal fremgå her. Driftsplanen skal vise til et driftsbudsjett for anlegget, og for større anlegg skal det også lages en vedlikeholdsplan. Driftsplanen må vise at det ligger en god vurdering av drift og bruk for anlegget, slik at anlegget har en sunn drift for idrettsbruk.

Lag et budsjett hvor kostnader og måten man finansierer disse fremkommer.

De mest vanlige finansieringsmulighetene:

 • Spillemidler
 • Sponsormidler/Gaver
 • Egenkapital/Lån
 • Kommunal støtte/overføring
 • Mva-kompensasjon
 • Dugnadsinnsats

Viktig lenke

Hvordan beregner man dugnadstimene?

Dersom man finansierer noe av prosjektet med dugnadstimer skal verdien av dugnadberegnes av kvalifisert fagperson. Det kan for eksempel være kostnadsvurdering fra kommune eller et firma. Verdien av dugnad skal oppgis eks mva.

MVA-kompensasjon

Alle lag/organisasjoner som oppfyller vilkårene for spillemidler er også godkjente søkere på ordningen for momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Denne ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og er rammestyrt. Dvs at hvis det blir innvilget mer midler enn det er tilgjengelig i ordningen, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle. (I 2016 fikk søkere utbetalt 99,8% av søknadssummene)

Viktig lenke

Vær oppmerksom på at dersom kommunen eller fylkeskommunen står som byggherre på nærmiljøanlegget vil mva-kompensasjonsordningen være overflødig da kommunen får sin mva automatisk refundert.