Kjøps- og leveringsbetingelser

Anvendelse og klassefisering
Alle produktene fra Rampline AS (heretter Rampline) er beregnet for lek og balansetrening. Produktene er klassefisert som lekeapparater.

Tilbudets gyldighet
Et tilbud bortfaller hvis det ikke aksepteres etter gitt tidsfrist. Tilbud eller avtaler som Rampline formidler blir først bindende når de er skriftelig bekreftet ved tilbudsbrev eller mail.

Produktinformasjon og monteringsanvisning
FDV, ettersynsplan og monteringsanvisning, medfølger produktet(ene) ved kjøp.

Leveringstid og forsinkelse
Leveringstid på Rampline®Park line-systemer er vanligvis omgående og maks 3 uker om ikke annet er avtalt på forhånd. Ved kjøp av Rampball® balansekuler må det påberegnes 4-6 ukers leveringstid.

Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Overskrides betalingsfristen har Rampline krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis Rampline forlanger dette. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Rampline i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er Rampline berettiget, gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

Salgspant
Rampline skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger (jf panteloven §3-14 til 3-22).

Gebyrer og avgifter
Alle oppgitte priser er eks mva.

Lagerleie
Hvis kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt leveringstid vil Rampline forbeholde seg retten til å fakturere lagerleie.

Reklamasjon
Kjøperen skal gi skriftlig reklamasjon til Rampline om feil eller mangler skulle dukke opp.

Ramplines ansvar for feil og mangler
Alle våre produkter blir gundig kontrollet før levering. Skulle noe mangle eller være feil på mottatt-tidspunkt og som kjøper reklamerer over i henhold til pkt 3 innen ett år etter levering, er Rampline forpliktet til å avhjelpe. Rampline avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. Dersom kjøper har reklamert over feil/mangler og det viser seg ikke å foreligge feil/ mangler som Rampline svarer for, har Rampline rett til kompensajon fra kjøper for det arbeidet og de kostnader reklamasjonen har påført Rampline.

Levringshindringer / force majeure
Hvis det inntrer forhold utenfor Ramplines kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør Ramplines oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er Rampline ute ansvar for følgene derav. Dette gjelder f eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikk-uhell samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den andre part.